2. SZÖVEGMINTÁK, AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK A DOKUMENTÁCIÓ EGYES FEJEZETEINEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. szeptember 30.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 4. számában (2003. szeptember 30.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

2.1. Tanácsok a minták, ajánlások, javaslatok használatához és alkalmazásához

Az 1. rész 1.4. pontjában hivatkoztunk arra, hogy a dokumentáció elkészítésére és összeállítására a különböző nemzetközi versenyeljárások gyakorlatában már kialakultak célszerű és jól bejáratott minták. Ezek a minták alapvetően két szempontból térnek el egymástól, amit az ajánlatkérőknek az alkalmazásuk során feltétlenül figyelembe kell venniük. Az ajánlott sémák egyrészt figyelembe veszik a vonatkozó versenyeztetési rend szabályait (pl.: PHARE-eljárás, világbanki szabályok, FIDIC rendszere stb.), másrészt beszerzésspecifikusak, az egyik séma különösen az árubeszerzések sajátosságait veszi figyelembe, míg a másik az építési beruházásokra, illetve a szolgáltatásokra (pl. konzultánsi munkák megrendelése esetén a tanácsadó személyének kiválasztása) alkalmazható.

Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzései eljárásokban nagyon veszélyes a különböző versenyeztetési technikákban kialakult minták "egy az egyben" történő átvétele, minden átvett szöveget gondosan le kell fordítani a közbeszerzés nyelvére, és meg kell azt is nézni, hogy egy adott követelmény vagy előírás a közbeszerzési eljárásban nem sérti-e a Kbt. szabályait. Számos kellemetlenséget lehetne ezzel megtakarítani. Jellemző példa volt, hogy egy ajánlatkérő nevében eljáró ügyvédi iroda minden változtatás nélkül felhasználta a PHARE-eljárások dokumentációjának sémáját - következményként az eljárást teljesen jogosan megtámadták a döntőbizottság előtt. Az eset nagyon kellemetlenül érintette az ajánlatkérőt és a nevében eljáró, különben jó hírű ügyvédi irodát.

Az alábbi szövegminta és ajánlás sajátos "tendertechnikai" nyelvezettel készül, célja az, hogy a feladatok, szerepek és a felelősség kérdését egyértelműen és félreérthetetlen módon tisztázza és meghatározza. Jogosan tehetnénk fel a kérdést: ennyire alaposan kell elkészíteni egy dokumentációt? A válasz csak úgy szólhat, hogy mindenesetre javasolt ilyen alaposan összeállítani és megfogalmazni az ajánlatkérő által előírt (diktált) feltételeket, a gyakorlat szempontjából ez ennyire és ilyen mélységben kötelező. Az ajánlatkérő üzleti elvárása ugyanis a sikeres beszerzés, így a közbeszerzés területén is igaz az a gyakorlati szabály: "Csak okosan feltett kérdésre lehet okos választ adni!" Az "okosan feltett kérdés" pedig nem más, mint a nagyon alaposan kimunkált, megtervezett ajánlati felhívás és dokumentáció.

A szövegmintában szándékosan alkalmazunk nagybetűket, például az Ajánlati Felhívás, az Ajánlatkérő, az Ajánlati Adatok, a Munka stb. megnevezésében. Ez a módszer a tendertechnikában nemcsak kialakult gyakorlat, hanem elvárt - és egyúttal udvarias - íratlan játékszabály is. A közbeszerzés jogintézménye - mint arra már hivatkoztunk - a Kbt. 26. § (2) és 37. § (1) bekezdéseiben határozza meg a dokumentáció fogalmát. A szövegmintákban és ajánlásainkban erre a fogalomra az ajánlatkérési dokumentáció megnevezését is használjuk.

Az ajánlatkérési dokumentáció sémája a legbonyolultabb beszerzési fajtára, az építési beruházásokra ad mintát. A modellben szereplő közbeszerzési eljárás előminősítéssel indított kétszakaszos eljárás, értelemszerűen az ajánlattétel alapjául szolgáló dokumentáció a második, az ajánlattételi szakaszra vonatkozik. A szolgáltatás megrendelése esetén az egyes pontok jól adaptálhatók. Árubeszerzés esetén az ajánlatkérő kedvezőbb helyzetben van, ez könnyebb műfaj, ebben az esetben a séma címszavai utalásképpen arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen követelményekre, feltételekre adjon útmutatást és információt a beszerző szervezet, illetve intézmény.

2.2. A Dokumentáció javasolt felépítése

Az "Ajánlatkérési Dokumentáció" egyes kötetei (fejezetei) a következőkben határozhatók meg:

I. kötet

- Utasítások az Ajánlattevők részére (más megfogalmazásban: Tájékoztató vagy útmutató az Ajánlattevőknek) (lásd 2.3.)

- Ajánlati Adatok (lásd 2.4.)

- Kísérőlevél (lásd 2.5.)

- Alkalmassági Nyilatkozat formanyomtatványa (lásd 2.6.)

- Ajánlati Nyilatkozat és a Szerződéses Adatok (lásd 2.7., 2.8)

- Az Ajánlati Biztosíték formanyomtatványa (lásd 2.9.)

- Kiegészítő információk mellékletei (lásd 2.10.):

A melléklet: Az Alvállalkozók listája

B melléklet: A megvalósítás építési, pénzügyi ütemterve

II. kötet

- Szerződési feltételek (és nem szerződéstervezet!)

- Teljesítési bankgarancia formanyomtatványa

- Előleg-visszafizetési bankgarancia formanyomtatványa (ha volt előleg)

III. kötet

- A közbeszerzés tárgyát képező munkák műszaki leírása

- Általános műszaki előírások

- Műszaki előírások (a beszerzés tárgyára vonatkozó speciális követelmények)

- Mellékletek:

1.  1. számú melléklet: Építési engedélyek, szakhatósági hozzájárulások

2.  2. számú melléklet: Szabványjegyzék

IV. kötet

- Útmutató a költségvetési kiírás árazandó tételeinek leírásához, kitöltéséhez

- Költségvetési kiírás tételeinek leírása

- Főösszesítő

- Árazandó költségvetési kiírás (beárazandó tételek listája)

V. kötet

- Terv- és iratjegyzék

- Ajánlati (tender)tervek [az 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet előírásai szerint]

2.3. Az Ajánlattevőknek szóló "Utasítás" javasolt tartalma és szövegmintája

Az "Utasítások az Ajánlattevők részére" kötet a következő információkat tartalmazza:

Bevezetés

1. Előzmények

Hivatkozás a KÉ-ben való közzétételre, annak meghatározása, hogy kik vehetnek részt az ajánlattételen (pl. előminősítést követően csak az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felkért részvételre jelentkezők). Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlatot az Ajánlati felhívásban, illetve jelen (az ajánlattétel alapjául szolgáló) Dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.

Csak előminősített Részvételi Jelentkezőnek van joga ahhoz, hogy megvásárolja a Dokumentációt. Csak azok az ajánlatok kerülnek értékelésre, amelyek benyújtója előminősítéssel rendelkezik, és a Dokumentációt igazoltan megvásárolta.

Ebben a pontban az Ajánlatkérő egy meghatározást is ad: kinyilvánítja, hogy a jelen ajánlatkérési eljárás tárgyát képező feladatok a továbbiakban mint Munkák kerülnek hivatkozásra.

A félreértések elkerülése céljából javasolható, hogy az ajánlatkérő az útmutató elején tisztázza az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előforduló kifejezéseket, pl a következő módon:

- ajánlatkérő: a szervezet vagy az intézmény megnevezése a Kbt. 10. § o) pontja alapján (illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy meghatározása);

- dokumentáció: jelen dokumentáció, amely ... fejezetből áll, ... oldalt tartalmaz, és a megfelelő ajánlattétel alapjául szolgál;

- ajánlattevő: az a szállító/vállalkozó/szolgáltató, aki a hatályos közbeszerzésekről szóló törvényeknek megfelelően ajánlatot tenni jogosult, és ezt a dokumentációt az ajánlatkérőtől megvásárolta;

- alvállalkozó:

a Kbt. 10. § q) pontja szerinti szervezet vagy személy;

- ajánlati dokumentáció: az ajánlati felhívásra és a dokumentációra a Kbt. előírásait figyelembe véve készített teljes körű (komplett) ajánlat a csatolt mellékleteivel együtt;

- nyertes ajánlattevő: az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő.

2. A Munkák leírása

Nyilatkozat arról, hogy a közbeszerzés tárgyát képező Munkák összefoglaló leírása az Ajánlati Adatokban található.

3. Alkalmassági követelmények

Ajánlatot csak azok az alkalmasnak minősített Részvételi Jelentkezők tehetnek, akik egy Ajánlatukhoz csatolt Alkalmassági Nyilatkozatban megerősítik, hogy az előminősítési eljárás során beadott jelentkezésükben lévő információk továbbra is érvényesek. Az Ajánlatkérő kérésére az Ajánlattevő köteles kielégítő módon bizonyítani, hogy továbbra is megfelel az alkalmassági feltételeknek. Az Ajánlatkérő a Kbt. 44. § (8) bekezdése alapján az igazolások eredetiségét is ellenőrizheti.

4. Az Ajánlatok minősítése

Ahhoz, hogy a szerződés elnyerésére alkalmasnak minősüljenek, minden Ajánlattevőnek továbbra is meg kell felelni a Részvételi Felhívásban, illetve az Előminősítési Dokumentációban megállapított alkalmassá minősítés szempontjainak. Továbbá az Ajánlatkérő részletesen, tartalmi szempontból csak azokat az Ajánlatokat értékeli, amelyek megfelelnek az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció minden követelményének [a Kbt. 61. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján].

Megjegyezzük, és egyúttal felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az Előminősítési Dokumentációt - mint a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt - a Kbt. 63. § (6) bekezdése is meghatározza.

5. Helyszíni bejárás

Részletes leírást és tájékoztatást kell adni a helyszíni bejárás (helyszíni szemle, helyszín megtekintése) lefolytatásáról. Fontos nyilatkozat: a helyszíni bejárás az Ajánlattevők részére szolgál információkkal. Az Ajánlattevőt teljes felelősség terheli azért, hogy miként használja, értelmezi a helyszíni bejáráson szerzett információkat, illetve milyen következtetéseket von le azokból.

6. Az Ajánlat pontossága

Nyilatkozat arról, hogy bármilyen mulasztás, amit az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építés helyszínéről, az előzményekről, vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a Munka végrehajtását, befejezését és állagmegóvását, vagy a Szerződés betartását, nem menti fel az Ajánlattevőt

- amennyiben az Ajánlata elfogadást nyert - azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a Szerződés értelmében reá hárulnak. Nem vehető figyelembe semmi olyan, az Ajánlat megváltoztatását célzó kérelem azon a címen, hogy az Ajánlattevő elmulasztott pontos információkat beszerezni, vagy az Ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan adatokat, kivéve ha az Ajánlatkérő írásban erősítette meg ezen értelmezést vagy információt minden Ajánlattevő részére.

7. Az Ajánlat elkészítésének költsége

Nyilatkozat arról, hogy minden költség, amely az Ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt terheli.

Tudnivalók az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban

8. Az ajánlatkérési dokumentáció felépítése

Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeinek felsorolása: az I-V. kötetek felsorolását korábban már megadtuk.

9. Az Ajánlat készítésének alapjai

Nagyon fontos pont! Az Ajánlat készítésének alapja az Ajánlati Felhívás és az Ajánlattevőknek átadott Ajánlatkérési Dokumentáció. Az Ajánlatnak a Munkák teljes körű elvégzését kell tartalmaznia [vö.: a Kbt. 43. § (1) bekezdés!] úgy, ahogy az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentációban előírta. Az Ajánlatkérő ebben a pontban nyilatkozik arról, hogy a Munkát tételes elszámolású, rögzített egységáras szerződés alapján kell elvégezni (ne feledjük el a kalkulátori tananyagot: az átalány alapja minden esetben a tételes elszámolás!). Az ajánlott árakat magyar forintban kell megadni. Kifizetéseket csak a valóságban elvégzett munka, illetve ténylegesen beépített anyagok alapján lehet kezdeményezni, amennyiben ezek összhangban vannak a tervekkel és a Műszaki Előírásokkal. Az Ajánlatot csakis a fenti alapokon lehet benyújtani. Az olyan Ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek beszúrásával vagy becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenné lesz nyilvánítva (a nemzetközi versenyeztetés szóhasználata szerint: visszautasíttatik).

10. Teljesség és pontosság

Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes Ajánlatkérési Dokumentáció átvételét a 8. pontban található lista szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlatkérési Dokumentáció valamely részének az átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlatkérő által a Munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Javasolt, hogy az Ajánlattevő vizsgálja felül az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlatkérő által a Munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságát. Amennyiben lényeges eltérést talál, az eltérő mennyiség megjelölésével jeleznie kell azt az Ajánlatkérőnek.

11. Hibák, hiányok, kétértelműségek (további tájékoztatáskérés a Kbt. 38. § alapján)

Amennyiben az Ajánlattevő hibát fedez fel az Ajánlatkérési Dokumentációban, vagy annak célja, illetve értelme nem világos számára, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől magyarázatot, felvilágosítást vagy kiegészítést. Minden ilyen kérelmet írásban kell benyújtani az Ajánlatkérő részére legkésőbb tíz nappal az Ajánlatok beadási határidejét megelőzően (az Ajánlati Felhívásban megjelölt időpont előtt). Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ilyen kérelmek idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A késve érkezett kérelmet az Ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni és megválaszolni. A válaszokat az Ajánlattevők egyidejűleg, kiegészítés formájában írásban kapják meg, legkésőbb az Ajánlatok beadási határidejét megelőző hatodik napon. Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos - a Kbt. 38. § (2) bekezdése alapján - kiegészítő tájékoztatás(ok)on felül akár szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

12. Kiegészítő tájékoztatás az Ajánlatkérési Dokumentációhoz és az Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek módosítása

Amennyiben az Ajánlattevők további tájékoztatáskérése alapján kiegészítő tájékoztatás vagy pontosítás készül az Ajánlatkérési Dokumentáció bármely részéhez a 11. pontban megjelölt határidő lejártáig, azt a kibocsátás sorrendjében az Ajánlatkérő számozza. Az Ajánlatkérő minden kiegészítéshez nyugta-űrlapot mellékel, amit az Ajánlattevőnek kitöltve vissza kell küldenie az Ajánlatkérőhöz. Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítés az Ajánlatkérési Dokumentáció részévé válik. Amennyiben ezek a kiegészítések az Ajánlati Felhívásban, illetve az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeket módosítják, úgy az Ajánlatkérő ezekről a módosításokról a Kbt. 63. § (6) és a 64. § (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el [egyszakaszos eljárásnál a hivatkozás a Kbt. 48. § (1) bekezdése lenne]. Annak érdekében, hogy Ajánlattevőknek kellő időt adjanak a kiegészítő tájékoztatások figyelembevételére, az Ajánlatkérő legjobb belátása szerint egy alkalommal meghosszabbíthatja az Ajánlatok benyújtásának határidejét a Kbt. 64. § (5) bekezdése alapján [egyszakaszos eljárásnál a hivatkozás a Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdéseire történik]. Az Ajánlatkérő felhívását az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amit hirdetményben tesz közzé. Ez esetben az Ajánlatkérőnek és az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerint kell eljárniuk.

13. Az Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas kezelése

Az Ajánlattevők az Ajánlati Dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kezeljék, amiről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be anyagot az Ajánlattevő számára a Munkák (illetve az Ajánlat) egy részére vonatkozóan. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt Munkák céljára.

Az Ajánlat elkészítése

14. Az Ajánlat elkészítéséhez szükséges információk megszerzése

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az Ajánlat benyújtása előtt. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő felkereste és megvizsgálta azokat a helyszíneket, amelyeket a tervezett Munkák érintenek annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, amely az Ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa magát a beszerzési források, valamint az összes anyag, munkaerő, üzemanyag, víz, elektromos áram, egyéb energia és a Munkákkal kapcsolatban szükséges hasonló dolgok beszerzését és szállítását illetően.

Amennyiben az Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek tájékoztatásképpen a dokumentáción kívül lehetővé teszi az úgynevezett kiegészítő (műszaki) adatokba való betekintést, úgy ezt a tényt is ebben a pontban közölje. Ilyen kiegészítő információk lehetnek például a különböző megvalósíthatósági tanulmányok, statisztikai adatok, kutatási jelentések stb. Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy ezek az adatok kizárólag az Ajánlattevők tájékoztatását szolgálják, nem képezik részét az Ajánlatkérési Dokumentációnak. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és nem ad semmiféle garanciát arra nézve, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok pontosak. A kiegészítő adatok az Ajánlattevők részére betekintés céljából - telefonon történő bejelentkezést és egyeztetést követően - a következő címen állnak rendelkezésre: a cím és a telefonszám meghatározása.

15. Munkaerő és erőforrások

A kockázatkezelés szempontjából figyelemfelhívás az Ajánlatkérő részéről. A Vállalkozó kötelessége, hogy biztosítsa a Szerződés teljesítése érdekében szükséges munkaerőt és erőforrást. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályokat, törvényeket és utasításokat kötelezően be kell tartani.

16. Törvények és jogszabályok

Ismét figyelemfelhívás következik, amellyel az Ajánlatkérő a saját kockázatát csökkenti. A Munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott ajánlatkérésre a többször módosított, a "Közbeszerzésekről" szóló 1995. évi XL. törvény alapján kerül sor. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben a Magyar Köztársaság területén érvényben van, és valamilyen formában befolyásolja vagy irányíthatja a Vállalkozó tevékenységét a szerződés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevő Ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő jogszabályokkal.

17. Az Ajánlat formája

Az Ajánlatot az Ajánlatkérési Dokumentáció jelen fejezetében közölt alakban, magyar nyelven kell benyújtani, a jelen kötetben kiadott formanyomtatványokkal azonos formában. Az ajánlati árat magyar forintban (Ft) kell rögzíteni az Ajánlati Nyilatkozatban számjegyekkel és betűvel, az erre a célra rendelkezésre álló helyen. Eltérés esetén az Ajánlatkérő az Ajánlati Nyilatkozatban betűvel megadott összeget tekinti hivatalosnak és érvényesnek.

Az Ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni. Az Ajánlatot cégszerű aláírással kell ellátni (azaz olyan személynek, aki szerepel a Cégkivonatban, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az Ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljon). Az Ajánlat minden lapját 1-től kezdődően sorszámozni kell, és az Ajánlattevő felhatalmazott képviselőjének minden lapot szignójával el kell látnia. Az Ajánlattevőnek az Ajánlat elejére oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolnia. Az Ajánlattevő köteles négy példányban (egy eredeti és három másolat) benyújtani ajánlatát. Az Ajánlattevő részéről semmiféle változtatás, hozzáírás vagy törlés nem történhet az Ajánlatkérési Dokumentáció nyomtatott szövegén. Ha az Ajánlat hiányos, vagy nem előírásszerű, érvénytelenné lesz nyilvánítva [a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontja alapján]. Az Ajánlat részét képező dokumentumokat nyomtatott betűvel, tintával vagy géppel kell kitölteni.

18. Az Ajánlat részei

Az Ajánlatot a következő dokumentumok kíséretében kell benyújtani, melyek mindegyike az Ajánlat kötelezően beadandó részét képezik:

(1) Kísérőlevél

(2) Alkalmassági Nyilatkozat az előminősítési eljárás során megadott információk érvényességére vonatkozóan

(3) Ajánlati Nyilatkozat és a Szerződéses Adatok, megfelelően kitöltve

(4) Ajánlati Biztosíték

(5) Kiegészítő információk mellékletei, megfelelően kitöltve

A melléklet: Alvállalkozók listája

B melléklet: A megvalósítás építési, pénzügyi ütemterve

(6) Árazott költségvetési kiírás

(7) Vállalkozási Szerződés

A fenti dokumentumokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és adott esetben cégszerű aláírással ellátni, minden pénzösszeget, amely benne előfordul, magyar forintban (Ft) kell megadni.

Az Ajánlattevőnek azokat a nyomtatványokat kell használnia a Szerződéses Adatok és a Mellékletek számára, amelyet az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmaz. Ahol szükséges, e nyomtatványokat saját űrlapokkal kell kiegészíteni.

19. Az Ajánlati Árak (az Ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatás)

Az Ajánlati, illetve a Szerződési Ár a teljes Munkára vonatkozik. Az Ajánlattevőnek a Költségvetési kiírás minden tételére vonatkozóan meg kell adnia az egységárat és az árat (a mennyiség és az egységár szorzata), tekintet nélkül arra, hogy az adott tételnél található-e mennyiség vagy nem. Azokért a tételekért, amelyeknél az Ajánlattevő nem tüntet fel egységárat vagy árat, a Megbízó nem fog fizetni, és azokat úgy tekinti, hogy azok ellenértéke a Költségvetési kiírás többi tételében benne szerepel. A Főösszesítő a Költségvetési kiírás része, és azt az Ajánlattevőnek kötelezően ki kell töltenie.

Kifizetéseket csak a valóságban elvégzett munka, illetve ténylegesen beépített anyagok alapján lehet teljesíteni, amennyiben ezek összhangban vannak a tervekkel, vonatkozó szabványokkal, műszaki előírásokkal és előírt követelményekkel. A tételhez kapcsolódó munkák elszámolása a Főösszesítőben megadott bontás szerint történik, a műszaki-pénzügyi ütemtervvel összhangban.

Az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlati Árnak tartalmaznia kell minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés, előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), amely a Szerződés értelmében vagy egyéb okból a Vállalkozót terheli, kivéve az áfát, melyet elkülönítve kell feltüntetni.

Ha az Ajánlati Ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti a Megbízó érvényesnek.

A Szerződéses Ár a végrehajtás ideje alatt kizárólag a mennyiségi eltérés miatt módosulhat. Az egységár módosítása nem lehetséges, és nem lehet a módosítás tárgya. Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árat prognosztizált áron kell megadni, figyelembe véve a szerződés teljesítése közben feltételezett inflációs hatásokat.

20. Alapajánlati kötelezettség

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

Az Ajánlatkérési Dokumentációban megfogalmazott feltételeknek valamely formában meg nem felelő Ajánlatokat az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján érvénytelenné nyilvánítja.

21. Alternatív ajánlat

Egyik lehetséges szövegváltozat: "az Ajánlatkérő a többváltozatú Ajánlat megtételét nem engedélyezi", vagy "többváltozatú Ajánlat nem tehető". Másik szövegváltozat: "többváltozatú Ajánlat benyújtható", de ebben az esetben az ajánlatkérőnek feltétlenül nyilatkoznia kell arra nézve, hogy a változat milyen szerződési feltételre vonatkozhat. Téves felfogás, hogy a többváltozatú ajánlat (kizárólag) a beszerzés tárgyának műszaki tartalmára vonatkozhat!

22. Az Utasítások betartása

Az olyan Ajánlat, amely nem az 1. kötetben felsorolt utasításokkal összhangban készül, érvénytelenné lesz nyilvánítva (és nem kerülhet elbírálás alá). Különösen a

18. pontban felsorolt dokumentumok képezik az Ajánlat lényeges részét, ezért az az Ajánlat, amely ezeket nem tartalmazza, érvénytelenné lesz nyilvánítva (a nemzetközi versenyeljárás szóhasználata szerint: visszautasíttatik). Egyéb dokumentumok pótlására az Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4) pontjában foglaltak szerint jár el.

23. Közös vállalkozás

Hivatkozva az Előminősítési Dokumentációra, az előminősített egyéni Ajánlattevők az előminősítést követően közös ajánlatot (már) nem tehetnek, illetve előminősített Közös Ajánlattevők is csak az előminősítési jelentkezésükben megadott összetételben vehetnek részt az eljárásban.

24. Ajánlati Biztosíték

Az Ajánlattevőnek Ajánlati Biztosítékot kell nyújtania, az Ajánlati Adatokban megadott összegben, az alábbiak szerint:

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az (Ajánlatkérő vagy az Ajánlatkérő Nevében Eljáró szervezet/személy megnevezése) .... Banknál vezetett ... számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát) vagy a bankgarancia-nyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia-nyújtás esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni az Ajánlati Adatokban megjelölt címet. Az Ajánlati Biztosítéknak az ajánlat érvényességi határidejéig (ajánlati kötöttség) érvényben kell maradnia. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 41. § (5) bekezdése szerint utalja vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot. Érvénytelen az az Ajánlat, amely az ajánlati biztosítékot nem tartalmazza.

A bankgarancia érvényessége: az eredményhirdetéstől számított 60 nap.

25. Az ajánlat érvényessége

Az Ajánlat érvényességi időtartama (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, és annak - az Ajánlati Felhívásban meghatározott

- eredményhirdetést követő hatvan (60) naptári napig érvényben kell maradnia.

Az Ajánlatkérő egy alkalommal kérheti az Ajánlattevők beleegyezését az érvényességi határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint. A kérést és az erre adandó választ írásban kell közölni.

26. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt

Az ajánlati időszak alatt szükséges levelezéseket telefaxon, majd a telefaxon elküldött szöveggel azonos formában, ajánlott levélben kell lebonyolítani a következő címen: (az Ajánlatkérő vagy az Ajánlatkérő Nevében Eljáró Személy címe, telefaxszáma).

Az esélyegyenlőség alapelve tiszteletben tartása érdekében az Ajánlatkérő szóban semmiféle információt nem adhat.

Az Ajánlatok benyújtása

27. Az Ajánlat külalakja, beadása

Az Ajánlattevő köteles jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 18. pontjában részletezett benyújtandó dokumentumokat megfelelően kitölteni, és azokat teljesen kész állapotban, négy példányban (egy eredeti és három másolati) benyújtani. Az első példányon minden oldalt és rajzot "Eredeti" jelzéssel, a többi példányon "Másolat" jelzéssel kell ellátni.

A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendő a hivatalos Ajánlatnak.

Az eredeti és másolati dokumentumokat egy belső és egy külső, külön-külön lezárt borítékba (csomagolásba) helyezve kell benyújtani.

Az Ajánlat külső, jól lezárt borítékját a következő felirattal kell ellátni:

"Az Ajánlati Adatokban megadott cím; Nem bontható fel az Ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt!"

A külső borítékon a fent megjelölt címzésen és a benyújtási címen kívül semmi egyéb jelzés nem lehet, a feladó megjelölését sem szabad rávezetni. Az Ajánlattevő nevét és címét a belső borítékon kell feltüntetni.

Ha a külső és a belső borítékot nem zárják le, vagy nem jelölik meg a fenti utasításoknak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott dokumentáció eltűnéséért, vagy idő előtti felbontásáért. A nem megfelelő címzés/feliratozás/csomagolás - a Kbt. rendelkezései alapján - az Ajánlat érvénytelenítését és az Ajánlattevő személyének az ajánlatkérési eljárásból való kizárást vonja maga után.

Az Ajánlatot és a másolati példányokat a következő címen kell személyesen beadni: (a cím meghatározása, az Ajánlati Felhívásban meghatározott címmel azonosan).

Az Ajánlatok beadásának határideje: (a határidő az Ajánlati Felhívásban közölttel azonos módon).

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. Az átvétel nem történhet később, mint az Ajánlati Adatokban megjelölt benyújtási időpont.

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy Ajánlatát megfelelő alakban és időben benyújtsa. Amennyiben bármelyik Ajánlat a benyújtási határidőnél későbben érkezik a fent megjelölt címre, azt a Kbt. 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné kell nyilvánítani, és az Ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból.

28. Javítások és visszavonások

Az Ajánlattevő a Kbt. 49. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajánlatát. A módosítás tényéről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít.

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.

A Kbt. 50. § (2), valamint 55. § (3) bekezdése szerint az Ajánlattevő kötve van az Ajánlatához a hirdetményben közzétett eredményhirdetési időpont utáni hatvan (60) napon belül. Az Ajánlat érvényes ajánlkozásnak tekintendő - az elfogadás erejéig - a fent nevezett hatvan (60) nap alatt.

Az Ajánlatok felbontása és értékelése

29. Az Ajánlatok felbontása

A bontáson a Kbt. 51. § (2) bekezdésében foglalt személyek vehetnek részt, valamint az Ajánlatkérő szakértői és a Közjegyző.

Az Ajánlatok felbontása a beadási határidő lejártával azonos időpontban történik, azon Ajánlattevők jelenlétében, akik az Ajánlati Felhívásban megjelölt időpontban megjelennek az alábbi címen: (a bontás címe, az Ajánlati Felhívásban meghatározottak szerint).

A felbontáskor az Ajánlat Bontó Bizottság az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: az Ajánlattevők neve és székhelye, az ajánlati ár (ellenszolgáltatás), a vállalt teljesítési határidő, valamint az Ajánlati Biztosíték megléte.

30. Befolyásolás

Mindenfajta befolyásolás szigorúan tilos! Abban az esetben, ha az Ajánlattevő bármilyen kísérletet tesz az Ajánlatok értékelésének befolyásolására, akár közvetlenül, akár közvetve az Ajánlatkérő tisztségviselőjén, vagy más, olyan személyen keresztül, aki hivatalból foglalkozik az Ajánlatok értékelésével, az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt kizárja az eljárásból.

31. Ajánlati részletek tisztázása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - saját döntése alapján - felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az Ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében, azzal a céllal, hogy az Ajánlatok vizsgálatát, értékelését és összevetését ezzel is elősegítse. Minden ilyen kérdésre írásban kell válaszolni. Az ajánlati ár és az Ajánlat lényegének megváltoztatása nem lehetséges, azt sem felajánlani, sem megengedni nem szabad.

Amennyiben az Ajánlattevő által megadott Ajánlati Ár az Ajánlatkérő megítélése szerint nem fedezi a Munkák valódi építési költségeit, a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevőtől magyarázatot fog kérni. Amennyiben a magyarázat nem megalapozott, az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az Ajánlatot érvénytelenné nyilvánítsa. Az Ajánlatkérő nem kötelezhető olyan szerződési feltétel elfogadására, amely teljesíthetetlen, irreális vagy komolytalan.

Fontos gyakorlati tanács következik! Az Ajánlatkérő ezen a helyen nyilatkozzon, hogy mit ért a kirívóan alacsony ellenszolgáltatási mérték alatt, példaképpen a kirívóan alacsony ár alatt (a gyakorlatban használatos egyéb szófordulatok szerint: irreálisan alacsony ár alatt, komolytalan szerződési feltétel alatt, teljesíthetetlen szerződési feltétel alatt): ezen az Ajánlatkérő a becsült értéktől (építési beruházás esetén a mérnöki kalkulációtól) 20 százalékkal alacsonyabb árat ért.

32. Az eljárások bizalmas kezelése

Semmiféle információ nem közölhető az Ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, magyarázatával, értelmezésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban az Ajánlatok felbontását követően olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek közvetlenül hivatalos kapcsolatban.

33. Az Ajánlatok vizsgálata

Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett Ajánlatokat, hogy meggyőződjön azok teljességéről, tartalmazzák-e a megkívánt biztosítékokat, megfelelően alá vannak-e írva, és általában rendben vannak-e.

A részletes értékelés előtt az Ajánlatkérő minden egyes Ajánlatról eldönti, hogy az megfelel-e az Ajánlatkérési Dokumentációnak. Megfelelő Ajánlat az, amelyik összhangban van az Ajánlatkérési Dokumentáció minden kifejezésével és feltételével - alapvető eltérés nélkül. Alapvető eltérés mindaz, ami lényegesen befolyásolja az Ajánlattevő által a Szerződés keretében kivitelezendő Munkák árát, célját, minőségét, befejezését/ütemezését, vagy az Ajánlatkérési Dokumentációtól eltérő, lényeges módon korlátozza az Ajánlatkérő jogait vagy az Ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit.

A nyilvánvaló számítási hibák javítása során a Kbt. 43. § (7) bekezdése alapján, ha az egységár és a mennyiség szorzatában van hiba, az egységár érintetlen marad, és a tételhez tartozó árat (a mennyiség és az egységár szorzataként) javítja ki az Ajánlatkérő.

Azon Ajánlatokat, amelyek a fenti vizsgálat eredményeképpen bizonyíthatóan nem felelnek meg az Ajánlati Felhívásban, illetve az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeknek, a Kbt. 52. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

34. Az Ajánlatok értékelése és összehasonlítása

Az Ajánlatkérő értékeli és összehasonlítja a jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 33. pontja alapján a formai és tartalmi szempontból egyaránt érvényesnek (megfelelőnek) talált Ajánlatokat, figyelembe véve a Kbt. 34. §-ában, illetve 59. §-ában foglaltakat.

Az Ajánlatok értékelésénél figyelembe veendő részszempontok fontossági sorrendben súlyszámaikkal együtt a következők:

(1) Az ajánlati ár értékelési súlyszáma:

70

(2) A megvalósítás időtartama az építési ütemterv szerint, értékelési súlyszáma:

10

(3) Az építési ütemterv és a pénzügyi ütemterv összhangja, értékelési súlyszáma:

10

(4) Vállalt garanciák, jótállások mértéke, értékelési súlyszáma:

10

Az Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa egy (1), felső határa tíz (10), amely minden részszempont esetében azonos. A részszempontonként legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem az adható maximális tíz (10) pontot kapja. Az összes további ajánlati tartalmi elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással számítandó ki.

Más értékelési (pontozási) módszer: a legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem a maximális pontszámot, a legkedvezőtlenebb tartalmi elem a minimális pontszámot kapja. A többi ajánlat tartalmi elemére az Ajánlatkérő a lineáris arányosítás alapján (aránypár felállításával) számolja ki az adható pontszámot.

Megjegyezzük, hogy az arányosítás történhet egyéb matematikai függvény, így például másodfokú görbe (parabola) mentén is. Ezt az értékelési módot alkalmazták a hazai közbeszerzésben.

Eredményhirdetés, a Szerződés odaítélése

35. A Szerződés odaítélésének feltételei

Az Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének szabálya szerint azzal a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést, akinek Ajánlatát érvényesnek (megfelelőnek) ítélte, és a jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 34. pontjában leírt értékelési szempontok és módszer figyelembevételével a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján nyertesnek nyilvánította.

36. Ajánlatok visszautasítása

Jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 35. pontjában leírtak ellenére az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadjon vagy érvénytelenné nyilvánítson (a nemzetközi gyakorlat szófordulatával: visszautasítson) bármilyen Ajánlatot, vagy eredménytelennek (a nemzetközi gyakorlat szófordulatával: semmisnek) nyilvánítsa az ajánlattételi eljárást, és minden Ajánlatot visszautasítson bármikor, a Szerződés odaítélése előtt a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, anélkül hogy bármiféle felelősséget vállalna az érintett Ajánlattevővel vagy Ajánlattevőkkel kapcsolatban, vagy arra kötelezné magát, hogy döntésének okáról az Ajánlattevőt vagy Ajánlattevőket a Kbt. 61. § (5)-(7) bekezdésében előírtakon túlmenően informálja. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, akkor új közbeszerzési eljárást kezdeményez a Kbt.

27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

37. Eredményhirdetés

Az ajánlattételi eljárás eredményét az Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében meghatározott módon hirdeti ki, a közvetlenül megküldött Ajánlati Felhívásban meghatározott időpontban, és az eredményről szóló tájékoztatót hirdetmény formájában közzéteszi a Kbt. 61. § (5) bekezdése szerint.

38. A Nyertes Ajánlattevő értesítése

Az Ajánlatkérő egy Elfogadó Levélben, telefaxon értesíti a Nyertes Ajánlattevőt arról, hogy Ajánlata elfogadást nyert, melyben felszólítja a Szerződéses Megállapodás aláírására is.

39. Szerződéses Megállapodás

A Nyertes Ajánlattevőnek a Szerződést a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján kell megkötnie, és a Szerződés teljesítése során a Kbt. 62. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia. Ellenkező - jogsértő - magatartása esetén az Ajánlatkérő egyoldalúan felbonthatja a Szerződést.

A Nyertes Ajánlattevőnek - a Vállalkozónak - a Szerződéses Adatokban meghatározott mértékű és a Szerződési Feltételekben meghatározott érvényességű Teljesítési Biztosítékot kell szolgáltatnia a szerződéskötést követő nyolc (8) napon belül.

Ha a nyertes Ajánlattevő Közös Ajánlattevő formájában indult, akkor a Részvételi Felhívásban jelzettek szerint a Kbt. 36. § (2) bekezdése alapján gazdasági társaságot kell létrehoznia. Ennek elmulasztása esetén az Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

2.4. Az Ajánlati Adatok táblázata

Az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képezi az Ajánlati Adatok című, táblázatos formában elkészített összeállítás is. Ennek a kigyűjtésnek kizárólag az a célja, hogy az Ajánlattevők munkáját megkönnyítse, az ajánlattétel legfontosabb adatait ez a táblázat számukra félreérthetetlen formában és teljeskörűen összefoglalja. A hivatkozás pontja és címe a jelen Ajánlatkérési Dokumentáció vonatkozó pontjaira és címeire utalnak. Sémája a következő lehet:

A hivatkozás pontja

A hivatkozás címe

A Meghatározás

1.

Előzmények

A tárgyi eljárásra vonatkozó Részvételi Felhívás a KÉ ... számában, a (.../...) hivatkozási számmal jelent meg: "(a beszerzés tárgyának meghatározása)"

2.

A Munkák leírása

A tárgyi Munkák rövid leírását a vonatkozó Előminősítési Dokumentáció ...) pontja tartalmazza

24.

Ajánlati Biztosíték

15 000 000 Ft (azaz tizenötmillió forint)

24.

Ajánlati Biztosíték

A Bankgarancia Levél tárgyában feltüntetendő cím: "..."

27.

Az Ajánlat külalakja, beadása

Az ajánlat külső csomagolásán feltüntetendő cím: "Az Ajánlati Adatokban megadott cím"; "Nem bontható fel az Ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt!"

27.

Az Ajánlat külalakja, beadása

Az Ajánlatok beadásának határideje: ...

37.

Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja: ...

 

2.5. A Kísérőlevél mintája

A Kísérőlevél mintája is segítséget nyújt az Ajánlattevőknek, az Ajánlatok egységes szerkezetben készülnek el, így azok az Ajánlatkérő részéről könnyebben kezelhetők és értékelhetők. A Kísérőlevelet az Ajánlattevőknek egyszerűen csak ki kell tölteniük.

Kísérőlevél

(Tartalmi követelmények)

Az Ajánlatkérési Dokumentáció "Utasítások az Ajánlattevők részére" című fejezete alapján az Ajánlattevőknek egy Kísérőlevél csatolásával kell beadniuk Ajánlatukat.

A Kísérőlevélnek az alábbi elemeket kell kötelezően tartalmaznia:

1.  1. Az Ajánlattevő neve és üzleti címe:

2.  2. Az Ajánlat tárgya:

3.  3. A benyújtott Ajánlat részei (tartalma), valamint

4.  4. Dátum, Ajánlattevő képviselőjének aláírása és az Ajánlattevő pecsétje.

5.  5. Ha az Ajánlatot meghatalmazott személy írta alá, akkor a meghatalmazást is.

2.6. Az Alkalmassági Nyilatkozat mintája

Az ajánlat megtétele során az Ajánlattevőknek az alábbi ALKALMASSÁGI NYILATKOZAT formanyomtatványt is ki kell tölteniük.

Alkalmassági Nyilatkozat

A címzett (az Ajánlatkérő neve és címe) Az Ajánlat tárgya: .....

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott a ... (továbbiakban: Ajánlattevő) nevében eljáró felhatalmazott képviselő a tárgyi Munkák elvégzésére kibocsátott Ajánlatkérési Dokumentáció 1. kötet "Utasítások az Ajánlattevők részére" című fejezet 3. pontjában előírtak szerint kijelentem, hogy:

1.  1. Jelen ajánlatkérési időpontig a Közbeszerzésekről szóló többször módosított 1995. évi XL. törvény (Kbt.) 46. §-ában felsorolt kizáró feltételek egyike sem állt elő.

2.  2. (a)* Az előminősítési eljárás során a jelentkezésben megadott információk továbbra is érvényesek, azokban semmiféle lényeges változás a jelen ajánlatkérés időpontjáig nem történt, és azok a Kbt.-ben megfogalmazott, vonatkozó előírásoknak továbbra is maradéktalanul megfelelnek.

1.  2. (b)* A részvételi jelentkezés anyagában foglaltakhoz képeset - jelen Alkalmassági Nyilatkozathoz csatolt melléklet szerint - lényeges változás történt, azokat az előminősítés során megkövetelt formában és tartalommal mellékeljük.

2.  3. Vállalatunk semmilyen minőségben sem vett részt a tárgyi Munka előkészítésében, engedélyeztetésében, beleértve a Munka terveinek, műszaki előírásainak elkészítését, az Előminősítési és Ajánlatkérési Dokumentáció kidolgozását.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az Ajánlatkérő tudomására jut olyan tény, amely fentiekkel ellentétes, jogában áll minket a Kbt. 31. § (5) bekezdése alapján az eljárásból kizárni, vagy a Szerződésünket felmondani.

Az Ajánlattevő neve és üzleti címe, adó- és azon bankszámlaszáma, melyet a Munka kivitelezése során használni kíván: ...

Keltezés Ajánlattevő cégszerű aláírása Az Ajánlattevő felhatalmazott képviselőjének aláírása:**

* Kérjük a nem megfelelő bekezdés törlését!

** Az Alkalmassági Nyilatkozatot az Ajánlattevő cég által írásban felhatalmazott személy írhatja alá. A felhatalmazást (igazolást) az Ajánlathoz csatolni kell!

2.7. Az Ajánlati Nyilatkozat mintája

Az AJÁNLATI NYILATKOZAT formanyomtatványa megadásának összhangban kell lennie a Kbt. 43. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

Ajánlati Nyilatkozat

A címzett

(az Ajánlatkérő neve és címe)

Az Ajánlat tárgya: .....

Tisztelt Ajánlatkérő!

  1. Miután megvizsgáltuk a fent nevezett Munkák megvalósítására vonatkozó Szerződési Feltételeket, a Műszaki Előírásokat, a Költségvetési kiírást, a Terveket és a ... számmal ellátott Kiegészítő tájékoztatásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk a Munkák elvégzésére és befejezésére, a hibák kijavítására a Szerződési Feltételek, a Műszaki Előírások, a Tervek, a Költségvetési kiírás és a a Kiegészítő tájékoztatások alapján az alábbi összeg erejéig

  Ajánlati Ár (áfa nélkül): ... Ft Áfa összesen: ... Ft Szerződéses ár: ... Ft azaz: .............................

2.  2. Elismerjük, hogy a csatolt Szerződés Adatok és Főösszesítő Ajánlatunk elválaszthatatlan, szerves részét képezi.

3.  3. Vállaljuk, hogy Ajánlatunk elfogadása esetén a munkát az előírásoknak megfelelően elkezdjük, és a Szerződésben foglalt Munkákat teljes egészében a Szerződéses Adatokban megadott időtartamon belül befejezzük.

4.  4. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen Ajánlat az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az eredményhirdetéstől számított hatvan (60) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.

5.  5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Önök az Ajánlatunkat elfogadják, azt egy Elfogadó Levélben, telefax megküldésével jelzik, és kijelentjük, hogy az ebben megjelölt helyen és időpontban a Szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a Szerződést mindkét fél alá nem írta.

6.  6. Tudomásul vesszük, hogy Önök nincsenek kötelezve a legalacsonyabb összegű ajánlat, vagy bármilyen ajánlat elfogadására.

Keltezés Aláírás

2.8. A Szerződéses Adatok táblázata

A SZERZŐDÉSES ADATOK táblázatban történő kigyűjtése szintén az Ajánlattevők munkáját kívánja megkönnyíteni. Célja és felépítése megfelel a korábban ismertetett AJÁNLATI ADATOK táblázatának. A táblázat arra is felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy ne feledkezzenek meg egyes fontos szerződési feltételek meghatározásáról és előírásáról!

Szerződéses Adatok

A hivatkozás pontja

A hivatkozás címe

A Meghatározás (mintaszövegek)

...)

A Mérnök meghatalmazott képviselője

név

...)

A Befejezés Tervezett Dátuma

.......*

...)

Kezdési időpont

A Munkaterület birtokbavételétől számított 5 munkanapon belül

...)

Helyszín

A Munka helyszínének megnevezése

...)

A Szerződés nyelve

magyar

...)

Az irányadó törvények és jogszabályok

A Magyar Köztársaság területén érvényben lévő törvények és jogszabályok

...)

Egyéb Vállalkozók ütemezése

Az Ajánlat kérési Dokumentáció 3. kötetében részletezettek szerint

...)

A megkötendő biztosítás típusa

C.A.R. (Contractors All Risk)

...)

Harmadik fél biztosítás összege

A Szerződési Ár 1%-a esetenként, az esetek max. 10 %-a

...)

Helyszíni Vizsgálati Jelentések

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 5. kötetében szereplő Terv- és iratjegyzékben részletezettek szerint

...)

A Munkaterület birtokbavételének időpontja

Az Elfogadó Levélben megjelölt időpont

...)

Döntnök díjazása**

Napidíj 70 000 Ft/szakértő/nap

 

 

költségtérítés: teljes útiköltség-térítés

 

 

a tárgyi munkával kapcsolatban

...)

Döntőbíráskodás**

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság (Budapest) alkalmazott jog: magyar eljárás helyszíne: Budapest

...)

Döntnököt kijelölő szervezet**

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége

...)

Ütemterv benyújtásának határideje

A Szerződés megkötésétől, illetve a Mérnök vonatkozó felszólításától számított14 napon belül

...)

Ütemterv felülvizsgálatának gyakorisága

14 naponta

...)

Az ütemterv benyújtásának elmulasztása miatt havi számlából visszatartható összeg

Az aktuális számla 15%-a

...)

Jótállási Időszak

Az Átadás-Átvételi Igazolás kibocsátásától számított ...* (minimum l) év

...)

Késedelmi kamat mértéke

A Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, az évi költségvetési törvényben meghatározott kamatmérték

...)

A kifizetés pénzneme

Magyar forint

...)

Számlák minimális értéke

Szerződéses Ár 10%-a

...)

A Végszámla minimális értéke

Szerződéses Ár 10%-a

...)

Visszatartási százalék

Valamennyi számla 10%-a

...)

A visszatartott pénzösszeg felső határa

A Szerződéses Ár 5%-a

...)

Kötbér napi mértéke

A Szerződéses Ár 0,4%-a

...)

Kötbér felső határa

Szerződéses Ár 10%-a

...)

Előleg mértéke

Szerződéses Ár 10%-a

...)

Az Előleg visszafizetésénél alkalmazott levonási százalék

Az aktuális részszámlák 20%-a

...)

Teljesítési Biztosíték mértéke

Szerződéses Ár 10%-a

...)

Az el nem végzett munka értékének figyelembe vehető maximális mértéke

0,1%

* Az Ajánlattevő tölti ki!

** Abban az esetben, ha a jogorvoslat során a Felek kölcsönös akarategyezőség alapján megkísérlik választott bíróság előtt tisztázni a vitás ügyet.

2.9. Az Ajánlati Biztosíték formanyomtatványának tartalma

Az AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYA is része az Ajánlatkérési Dokumentációnak. Ennek sémáját most részletesen nem mellékeljük, mert ezt a bank (pénzügyi intézmény) szolgáltatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlati Biztosíték feltétlenül tartalmazza a következő adatokat:

- a Kedvezményezett megnevezése: ez az Ajánlatkérő,

- a beszerzés (Munka) tárgyát, ami azonos az Ajánlati Felhívásban foglaltakkal,

- a futamidő: azonos az ajánlati kötöttség időtartamával.

Amennyiben a bankgarancia a fenti három feltételt nem tartalmazza, úgy érvénytelen. Továbbá érvénytelen a bankgarancia abban az esetben is, ha a futamideje rövidebb, mint az ajánlati kötöttség ideje.

2.10. A Kiegészítő információk mellékletének javasolt tartalma

A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK MELLÉKLETEI tartalmazzák

- a Kbt. 43. § (2) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban foglaltak megjelölését (az Ajánlattevőnek nemleges válaszadás esetén is kötelező nyilatkozni, ellenkező esetben az Ajánlata érvénytelen!),

- a megvalósítás építési, pénzügyi ütemtervét.

Az ütemterv meghatározást tartalmaz arra vonatkozólag, hogy

- az építési ütemterv kezdő időpontjának milyen dátumot kell tekinteni (az egységes elkészítés és értékelés érdekében),

- az építési ütemtervben megadott befejezési időpont a Mérnök által kiadandó, a Munkák egészére vonatkozó Átadás-Átvételi Igazolás kibocsátásának időpontja.

Az építési ütemtervnek be kell mutatnia, hogy a Vállalkozó reálisan be tudja fejezni a Munkákat a megkívánt időtartamon belül. Amennyiben az építési ütemterv nem teljesíti ezt a kritériumot, Ajánlatkérő az Ajánlatot érvénytelennek tekinti.

A pénzügyi ütemterv havi bontásban tartalmazza a számlázások menetét a munkák kivitelezése során.

2.11. Az Ajánlati kivonat (Felolvasólap) mintája

A versenyeljárásban az egyszerűen csak Felolvasólapnak nevezett dokumentum megkérésével az Ajánlatkérő saját maga munkáját is megkönnyíti. Amennyiben ennek az Ajánlathoz történő becsatolását előírja, úgy a bontási eljárás során ezt csak egyszerűen fel kell olvasni, és a jegyzőkönyv nagyon gyorsan, minden bonyodalom nélkül elkészíthető. Elő szokták azt is írni, hogy ezt a Felolvasólapot az Ajánlattevő az Ajánlatában közvetlenül a tartalomjegyzék után, az első oldalra szerkessze (fűzze) be. Elkészítésére szolgáljon az alábbi minta, mely kivételképpen egy árubeszerzés esetére ad példát:

Ajánlati kivonat

(a benyújtott ajánlattal egybevágóan kell kitölteni!)

Tárgy: (a beszerzés tárgyának meghatározása, pl. ajánlat az intézmény számítógépes munkahelyeinek korszerűsítésére és bővítésére kiírt ajánlati felhívásra) Az Ajánlattevő neve: Az Ajánlattevő címe: A beszerzés tárgyára vonatkozó árajánlat (a kért ellenszolgáltatás):

Sorszám

Megnevezés

Darab

Megajánlott garancia (év)

Bruttó ajánlati ár (Ft)

1.

IBM PC-kompatibilis számítógép- konfiguráció, beépített Ethernet hálózati kártyával

11

Az Ajánlattevő Ajánlati nyilatkozata

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

2.

Desktop (A4) lézernyomtató

9

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

.....

.....

(további beszerzések felsorolása)

.....

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

.....

.....

(további beszerzések felsorolása)

.....

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

Az ellenszolgáltatás teljes összege:

 

 

Az Ajánlattevő ajánlati nyilatkozata

 

(A bruttó ár tartalmazza a garanciát, a szállítást és az áfát is!) A teljesítés vállalt határideje: Megjegyzés: Dátum:

Az Ajánlattevő cégszerű aláírása

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. szeptember 30.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére