5. A becsült érték fogalma és az egybeszámítási szabály alkalmazása

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 5. számában (2003. december 1.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

A beszerzés értékén - a hatályos Kbt. 4. § (1) bekezdés alapján - a beszerzés megkezdésének időpontjában annak tárgyáért általában kért, illetve kínált - áfa nélkül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell érteni. Az 5. § (2) bekezdés a)-c) pontjai pedig a becsült érték kiszámítása során az összevonási szabályt határozzák meg. Az egybeszámítás egyik szempontja az, hogy a beszerzésre egy költségvetési évben kerül sor - kivéve az építési beruházást. A több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén a közbeszerzés értéke ugyanis a Kbt. 4. § (6) bekezdése alapján a teljes beruházás ellenértéke. Ennek a szabálynak az alkalmazása során elengedhetetlen követelmény, hogy az ajánlatkérő rendelkezzen a szóban forgó építési beruházásra - mint célfeladat megvalósítására - vonatkozó mérnöki kalkulációval (ahogy a szakmában nevezni szokták: mérnök árral, centrumárral).

Az új Kbt. (tervezete) a becsült érték kiszámítása során a hatályos szabályokhoz képest részletesebb és differenciáltabb előírásokat határoz meg:

35. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált

- általános forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).

(2) A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg - a 125. § (2) bekezdésének c) pontja (135. §) és a 147. § (4) bekezdése szerinti eljárásban - a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.

Az építési beruházások esetében:

39. § (1) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani.

(2) Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

(3) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is.

(4) Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére.

 

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére