8. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. június 30.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 8. számában (2004. június 30.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (biztosíték) adásához kösse, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek egyben igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az előzőeket a Kbt. 59. §-ának (1) bekezdése rendezi.

8.1. Biztosítékfajták

A biztosíték az ajánlattevő választása szerint - a Kbt. 59. §-ának (2) bekezdése alapján - teljesíthető

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével,

- bankgarancia biztosításával vagy

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is.

8.2. A biztosíték rendelkezésre bocsátása

A befizetés helyét, illetőleg az ajánlatkérő bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati felhívásban meg kell határozni annak érdekében, hogy az ajánlattevők a biztosítékadási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tehessenek.

8.3. A biztosíték mértéke

Az ajánlatkérőt azonban - az ajánlattevők érdekeire figyelemmel - szigorú előírások kötik a biztosíték meghatározásakor. A Kbt. 59. §ának (3) bekezdése szerint ugyanis a biztosíték mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél - az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása, vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása miatt - előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani.

8.4. Amikor a biztosíték nem jár vissza az ajánlattevőnek

Az ajánlattevői oldal szempontjából nagyon fontos szabály, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja ajánlatát, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy a biztosítékot elveszíti, hiszen az a felsorolt esetekben a Kbt. 59. §-ának (4) bekezdése szerint az ajánlatkérőt illeti meg.

8.5. A biztosíték visszatérítése

Vannak azonban olyan esetek is, amikor a biztosíték összege visszajár az ajánlattevőnek. A Kbt. 59. §ának (5) bekezdése értelmében a biztosítékot vissza kell fizetni

- az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatuk érvénytelenné nyilvánítását, illetőleg az eljárás eredményének kihirdetését követő tíz napon belül, tovább - a nyertes ajánlattevő, valamint - az eljárásnak a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti eredménytelensége eseteiben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

(A Kbt. 92. §-a szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot; kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja; valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.)

8.5.1. A biztosíték kétszeres összegének visszafizetése

Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, úgy - a Kbt. 59. §ának (6) bekezdése alapján - a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben pedig a biztosíték mértékének megfelelő összeg tíz napon belüli megfizetésére köteles

- az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki;

- a nyertes ajánlattevő, valamint - a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése szerinti, előzőekben részletezett esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha a szerződést nem köti meg.

 

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. június 30.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére